دانستنی های روانشناسی

معلومات عمومی درباره مشاوره وراهنمای و روانشناسی

فرق بین مقرره وقانون چیست؟

مقرره خاص است اما قانون عام مقرره بخاطرتصویب به شوراي وزيران ميرود اما قانون ازطرف پارلمان تصویب میگردد.

سلسله مراتب چیست؟

سلسله مراتب عبارت ازاجراي درست اموردريك اداره است كه ازبالا به پائين اوامراست وازپائين به بالا اطاعات واجراات است.

مامورکیست؟

عبارت ازشخصی است که توسط دولت مطابق قانون بطوردایمی برای اجرای یک وظیفه خاص استخدام میشود. ویا بعباره دیگر مامورخدمات ملکی شخصی است که با رعایت احکام این قانون بمنظور ارایه خدمات طوردایمی دراداره دولتی استخدام میگردد.

موقف های ماموردرجریان وظیفه؟

1- موقف اصلی2- موقف خدمتی3- موقف عسکری4- موقف تحصیل (برای مامور)5- موقف انفصال موقت

اوصاف یک مامورراشرح دهید؟

1- پا بند به حاضربودن

2- جلوگیری کردن ازغیرحاضری

3- روش وطرزسلوک خوب بامامورین ومراجعین

4- کارکردن باصداقت وایمانداری

5- انجام دادن کارها به سروقت

6- نگهداشتن راز اداره

اوصاف خوب یک امرچیست؟

قدرت تشخیص،قدرت تطبیق وقدرت ارتباط را داشته باشد.

شرایط استخدام ماموررابیان دارید؟

1- تکمیل نمودن سن قانونی 18ساله

2- داشتن تابعیت افغانی

3- تکمیل نمودن فورم صحی،تحصیلی وجنائی

 

حقون یک مامورکدام است واضع سازید؟

1- معاش باضمایم آن2-تفریح3-تقاعد4-رخصتی های قانونی5-تحصیل وغیره

رخصتی های قانونی یک ماموررا دریک سال بیان دارید؟

1- 20روزرخصتی مریضی 2- 20روزرخصتی تفریحی3- 10روزرخصتی ضروری

کدام نوع رخصتی درقانون تسریح شده است؟

رخصتی عمومی روزهای جمعه،ایام عید،تفریحی سالانه،مریضی،ازدواج،رخصتی بدون معاش،ورخصتی های فرضیه حج بیت الله شریف.

ماموردرکدام وقت ازطرف دولت ویاخود شخص میتواند تقاعد نمائید؟

اکمال سن 65سالگی را تکمیل نموده باشد 40سال دوره خدمت نموده باشد ویااینکه ازطرف محکمه به پیش از2 سال محکوم شده باشد تقاعد داده میشود وهرگاه یک ماموربعداز25سال دوره خدمت به خواهش خودش تقاعد داده میشود.

مدیرکیست؟

مدیر درلغت به معنی اداره کننده وکارگران را گویند ودراصطلاح مدیرشخصی است که مسولیت عملکرد تیم خودرا دریک سازمان به عهده دارد.

ومدیربه سه نوع است

1-مدیرسطح بالا2- مدیرسطح متوسط3- مدیرسطح پائین

وظایف عمده مدیران چیست؟

1- برنامه ریزی یاپلانگذاری 2- سازماندهی 3- استخدام 4- رهبری 5-کنترول

1- برنامه ریزی یا پلانگذاری:عبارت ازتصمیم گیری درمورد اینکه چه کاری باید انجام گیرد.

2- سازماندهی: عبارت ازتشخیص وتنظیم فعالیت های مورد ضرورت میباشد.

نکات ذیل سازماندهی:

1- تشخیص وتنظیم فعالیت های مورد ضرورت

2- گروپ بندی فعالیت های که جهت دستیابی به اهداف آن ضرورت میباشد

3- تخصیص گروپی ازفعالیت هابه یک مدیرویا اداره چه که صلاحیت های لازم به وی تفویض شده باشد.

 

3-استخدام چیست؟

عبارت ازپرکردن وپرنگهداشتن پست های خالی درتشکیل سازمان میباشد.

استخدام شامل مسایل ذیل میباشد.

1- ارزیابی کارمندان موجود 2- تشخیص ضروریات قوای بشری 3- انتخاب4-تقرر

5-آموزش 6- ارزیابی

رهبری چیست؟

عبارت ازنفوذ کردن برگروهی ازافراد ازطریق اثرگذاری برفعالیت های آنان به نحوی که افراد را درراستای تحقق اهداف مشترک سوق دهد.

انواع رهبری به چند نوع است؟

انواع رهبری به چهارنوع است

1- رهبری پدرانه 2- رهبری آمرانه 3- رهبری مشارکتی 4- رهبری ازاد میباشد.

کنترول چیست؟

کنترول عبارت ازپروسه ایست که مطابقت فعالیت های انجام شده با فعالیت های پلانگذاری شده تحت غوروبررسی میگیرد. ویا بعباره دیگرکنترول عبارت ازمراقبت انجام هرعمل تاطبق نقشه ای باشد که برای اجرای آن طرح گردیده است.

مدیریت چیست؟

 مدیریت عبارت ازسازماندهی ارگان اداره یا سازمان ازقبیل هدف،پلان،وظایف ومنابع میباشد.

مدیریت درلغت به معنی اداره کردن وکارگردانی دراداره وامثال آن ودراصطلاح مدیریت عبارت ازهماهنگ ساختن نیروی مادی وانسانی جهت رسیدن به هدف باحداقل مصرف درکوتاه ترین زمان است.

روش های مختلف مدیریت چیست؟

1- مدیریت برمبنای هدف 2- مدیریت برمبنای کنترول وارزیابی 3- مدیریت برمبنای تفویض وصلاحیت 4- مدیریت برمبنای سمارق چیدن

 

 

تقدیرنامه چیست؟

تقدیرنامه عبارت ازسنداست که بخاطرتقدیروقدردانی ازکارکردهای یک ماموربرایش داده میشود وتقدیرنامه به سه نوع میباشد.

1- تقدیرنامه درجه اول 2- تقدیرنامه درجه دوم 3- تقدیرنامه درجه سوم

1- تقدیرنامه درجه اول:ازطرف رئیس جمهوربرای یک مامورداده میشود که یک 1ماه معاش میباشد.

2- تقدیرنامه درجه دوم:ازطرف شورای وزیران برای مامورداده میشود که بیست وپنج روز25 میباشد.

3- تقدیرنامه درجه سوم:ازطرف آمربرای مامورداده میشودکه 20روزمعاش میباشد.

تحسین نامه چیست؟

تحسین نامه عبارت ازسنداست که بخاطرتحسین نمودن وتشویق نمودن یک ماموربرایش ازطرف آمرداده میشود که 15روزمعاش میباشد.

1- تقدیرنامه درجه اول:حاوی یک قدم یک رتبه ترفیع میباشد وازطرف شخص اول وزارت یعنی وزیرپیشنهاد میگردد وازطرف رئیس جمهورمنظورمیگردد وتقدیرنامه درجه اول برای مامورین مافوق رتبه اعطاء ویا منظوری تادیه 4ماه معاش میباشد.

2- تقدیرنامه درجه دوم:حاوی دوسال قدم میباشد وازطرف شخص اول اداره پیشنهاد ونظربه قانون اسبق ازصلاحیت معاونین رئیس جمهورمیباشد وبرای مامورین مافوق متضمن 3ماه معاش میباشد.

3- تقدیرنامه درجه سوم: یک سال قدم به پیشنهاد آمراول شعبه ویامنظوری شخص اول ویا روئسای مستقل که دربست خارج باشد منظورمیگردد وبرای مامورین مافوق رتبه متضمن 2ماه معاش میباشد باضمایم آن

پیشنهاد چیست؟

عبارت ازسند رسمی است که ضرورت های یک اداره ،منظوری کارمندان جدید درآن خواسته میشود.

استعلام چیست؟

عبارت ازسند رسمی است که توسط آن معلومات ازیک مرجع خواسته میشود ویاسوال جواب میشود.

مکتوب چیست؟

عبارت ازسند رسمی است که درآن خواسته های دوطرف ارایه میگردد ودارای سه جزاست. عنوان،آغازواختتامیه.

 

مکتوب متحدالمال چیست؟

عبارت ازمکتوبی است که محتوای مندرج آن درتمام بخش ها اجراات یکسان داشته باشد.

هدف چیست؟

عبارت ازنتیجه مطلوب است که تمام فعالیت های اداری به استقامت آن سوق داده میشود. ودارای مشخصات ذیل میباشد.

1- واضع ومشخص باشد2- قابل سنجش باشد3- قابل حصول باشد4- واقع بینانه باشد

5- دارای محدوده زمانی باشد.

پروژه چیست؟

عبارت ازیک نوع فعالیت میباشد که دارای بودجه وتشکیلات معین بوده ودارای یک هدف میباشد طوریکه با تکمیل شدن پروژه تشکیل آن نیزازبین میرود.

مدیریت پروژه چیست؟

عبارت ازپروسه منظم برنامه ریزی،سازماندهی،هماهنگی،تطبیق وکنترول میباشد.

سازمان چیست؟

عبارت ازیک ترتیب خاص وسنجیده افراد جهت حصول مقاصد واهداف خاص میباشد.

ومشخصات سازمان قرارذیل است.

1- هدف خاص2-تشکیل خاص3- افراد

بودجه چیست؟

عبارت ازپیشبینی وجه مالی عواید ومصارف است که برای یکسال ازطرف پارلمان تثبیت میگردد وبودجه بدونوع است.

1- بودجه عادی 2-بودجه انکشافی

بودجه یک فرایند چند مرحله ای است؟

بودجه یک فرایند 4 مرحله ای است.

1- طرح،ترتیب وارایه بودجه 2- تصویب بودجه 3- دفاع بودجه 4- ومنظوری بودجه میباشد.

 

قرارداد کارچه وقت درحالت تعلیق قرارمیگیرد؟

1- انجام خدمت عسکری 2- اشتغال دروظایف انتخاباتی 3- توقف موقت کار4- اتهام به جرم وتحت توقیف وتحقیق قرارگرفتن 5- حوادث غیرمترقبه 6- تعلیم ویا تحصیل

قرارداد کاردرکدام حالت فسخ میگردد؟

1- به توافق طرفین 2- ختم قرارداد میعاد کار3- تقاعد4- وفات5- معلولیتی که مانع اجرای انجام کارشود.

6- تخطی مکرربعدازتطبیق مویده تادیبی 7- محکومیت به جزا که مانع ازانجام وظیفه گردد.

8- توقف بیشتراز6ماه 9- امتناع کارکن ازکاربعدازتعین مجدد وی به کارقبلی

10- عدم قناعت بخش بودن دوره آزمایشی.

تعلیق چیست وماموردرکدام حالت به موقف تعلیق قرارمیگیرد؟

عبارت ازانفصال موقت مامورازوظیفه میباشد ودردوحالت ماموردرحالت تعلیق قرارمیگیرد.

1- درحالت که مامورتحت اتهام قرارمیگیرد وتوقیف میگردد.

2- درحالتی که به مقصد اجرای تحقق ومحاکمه دست مامورازکارگرفته میشود.

مالیه چیست؟

عبارت ازیک مقدارپول است که ازدارائی شرکت ها دهاکین بطورجبری گرفته میشود وبه حساب واردات دولت تحویل میگردد.

محاسبه چیست؟

عبارت ازفن جمع آوری ترتیب وتنظم اعداد وارقام است که بخاطررسیدن به یک نتیجه به کارمیرود.

لایحه وظایف چیست؟

عبارت ازوضع یک سلسله معیارهای وظیفوی بخاطرپیشبرد امورات یک اداره میباشد.

سیستم های حسابی به چند نوع است؟

سیستم های حسابی به سه نوع است.

1- سیستم حسابی کارتوتیک 2- سیستم حسابی دبل انتری 3- سیستم حسابی مضاعف

سیستم چیست؟

عبارت ازیک مجموعه است که ازچندین جزمرتبط باهم تشکیل یافته یکجاباهم کارمیکند.وسیستم بدونوع است سیستم بازوسیستم بسته. وسیستم ازنقط نظراداره ومنجمنت سیستم عبارت ازمجموعه ارگان ها ودیپارتمنت های مختلف داخلی یک سازمان میباشد که بخاطررسیدن به اهداف مشخص ومشترک ازیک سلسله قواعد ومقررات مشخص پیروی نموده ومشترکا باهم فعالیت مینمایند.

1- سیستم باز:بامحیط خارجی ارتباط دارد

2- سیستم بسته: بامحیط خارجی ارتباط ندارد.

اهمیت اداره ومدیریت درچیست؟

1-   حصول اهداف به شیوه درست 2- کاهش مصارف 3- قناعت ورضایت مشتریان وغیره 4- تکمیل فعالیت ها بادرنظرداشت محدویت زمانی پولی.

استراتیژی چیست؟

عبارت ازیک برنامه جامع واحد وکاملی است که برمبنای آن نیل به اهداف اساسی سازمان تعین میگردد.

ویا بعباره دیگر استراتیژی عبارت ازپلان جامع پالیسی ها وفعالیت ها جهت نیل به هدف کلی سازمان میباشد.

برنامه یا پلان چیست؟

برنامه یا پلان طرح قبلی برای رسید به هدف بشکل منظم وسیستماتیک میباشد.

برنامه یا پلان ازلحاظ مدت زمان به سه نوع میباشد.

1- پلان درازمدت 2- پلان کوتاه مدت 3- پلان میان مدت.

ونکات مهم پلان عبارت اند از بودجه،هدف،منابع بشری ووسایل میباشد.

پلانگذاری چیست؟

عبارت ازتعین اهداف وفعالیت هابا زمان بندی آن ارزیابی وانتخاب فعالیت وبالاخره ترتیب شرح مصارف فعالیت ها میباشد. ونکات اساسی پلانگذاری قرارذیل است.

1- اهداف پلانگذاری2- فعالیت های که این اهداف را پیاده میکند 3- منابع که دربرابرشدن اهداف استفاده میشود.

پلان استراتیژیک را تعریف نمائید؟

اهداف ودورنمای وزارت یا اداره را جهت نیل به هدف معین می سازد ومعمولا برای 5سال است 3سال طرح وهرسال بررسی وتعدیل میگردد واین پلان مطابق اولویت های انکشافی دولت بنا می یابد.

کار چیست؟

عبارت ازبه کارانداختن قوه جسمی ودماغی یک انسان به خاطررسیدن به یک هدف معین ومشخص ویااینکه عبارت ازیک عمل مشروع جسمی ودماغی بمنظورایجاد درامورانجام میشود.

پلان کارشامل چند مرحله است؟

پلان کارشامل 9مرحله است.

1- عنوان 2- اهداف کاری 3- وظایف قابل اجراء 4- تاریخ اجراء 5- اجراء کننده 6- مصارف تقریبی

7- نتایج حاصله 8- امضاء شخص تقدیم کننده 9- امضاء شخص منظورکننده.

تشکیل چیست؟

عبارت ازتقسیم بندی وظایف،حدود صلاحیت،تثبیت مسولیت وتعین روابط منطقی واحد ها وسلسله مراتب دریک اداره میباشد. سه نکته ذیل درتشکیل حایزاهمیت میباشد.

 تقسیم وظایف – تعین وتثبیت حدود صلاحیت ها ومسولیت ها- ایجاد روابط منطقی بین واحدها.

اداره چیست؟

عبارت ازنظام اجتماعی است که براساس روش های خاص بنایافته که درآن عده کثیری ازافراد بمنظوررسیدن به یک سلسله اهداف نسبتآ مشخص به انجام وظایف پیچیده ودقیق مشغول اند.

و اداره به دو کتگوری تقسیم شده است.

1- کتگوری اداری 2- کتگوری عملیاتی

1- کتگوری اداری:عبارت ازپلانگذاری، رهبری، تشکیل وکنترول میباشد.

2- کتگوری عملیاتی: عبارت ازپرسونل یابی،نگهداری،توسعه وهمبستگی میباشد.

وظایف اداره چیست؟

عبارت ازمساعد ساختن زمینه انجام وظایف کاردرچوکات قانون به کارکنان وتامین حقوق آنها درامورات مربوطه میباشد.

اصول اساسی اداره چیست؟

اصول اساسی اداره به 9 بخش تقسیم شده است.

1- اصل هماهنگی وهدف مشترک 2- اصل سلسله مراتب 3- اصل تخصص 4- اصل یگانکی دستوردهی  5- اصل حیطه نظارت 6- اصل صلاحیت ومسولیت 7- اصل تعادل 8- اصل مداومت وانعطاف پذیری 9-

اصل کارائی

 

 

مراحل رشد اداره چیست؟

همکاری کارمندان باعث رشد اداره میگردد. ــ تقسیم کار به میان میاید. ــ هرکس وظیفه خویش را انجام میدهد. ــ صلاحیت ومسولیت دراداره صورت میگردد.

اداره به چند هدف ایجاد میگردد؟

اداره به 3 هدف ایجاد میگردد. هدف؛ همکاری وسلسله مراتب ایجاد میگردد.

عناصرمهم اداره چیست؟ اهداف؛ منابع؛ کفایت ومثمریت میباشد.

ترفیع چیست؟

ترفیع عبارت ازارتقای ماموراز رتبه فعلی به رتبه بالاتر

منابع چیست؟ عبارت ازسرمایه مادی ومعنوی سازمان میباشد.

منابع بشری چیست؟

عبارت ازجذب ،پرورش،توسعه وحفظ نیروی لایق وشایسته کارجهت رسیدن به اهداف اداره میباشد.

انواع منابع چیست؟

1- منابع فزیکی 2- منابع مالی 3- منابع انسانی 4- منابع غیرمحسوس

ارزیابی چیست؟

عبارت ازعملیه منظم وسیستماتیک است که غرض انتخاب هدف بکارمیرود.

وارزیابی مامورین براساس لایحه وظایف،پلان کار،وراپوراجراات سالانه مورد ارزیابی قرارمیگیرد.

مقرره چیست؟

عبارت ازیک سند تقنینی میباشد که صلاحیت صدورآنرا یکی ازقوای ثلاثه دولت دارد وفعلا مادون قانون میباشد وبه مجلس عالی وزراء وتوشیح رئیس جمهورمی رسد.

ویا بعباره دیگر مقرره عبارت ازسند تقنینی است که برای فعالیت یک اداره طرح وبکاربرده میشود.

دفترداری چند نوع است؟

دفترداری به دونوع است.

1- دفتریکه درآن اسناد ثبت وراجسترمیشود 2- دفتریکه درآن اشخاص کارمیکند.

حقوق مدنی چیست؟ حقوق مدنی عبارت ازسایرحقوق که دولت برای ملت خود قایل میشود.

مسولیت چیست؟ مسولیت عبارت تطبیق اهداف اداره با رعایت قوانین نافذه میباشد.

قانون چیست؟

قانون عبارت ازاسناد تقنینی است که توسط دومجلس شورای ملی تصویب وبعدازتوشیح رئیس جمهوربحیث قانون عرض وجود مینماید.وقانون به دونوع است.

1- قانون اساسی 2- قانون فرعی

قانون اساسی را تعریف نمائید؟

قانون اساسی قانونی است که تشکیلات وقدرت های عمومی واصول مهم حقوق عمومی یک کشوررا متضمن است که قانون اساسی ما 12فصل و162ماده میباشد.

دوسیه چیست؟ دوسیه عبارت مغز وحافظه اداره میباشد.

صلاحیت چیست؟

عبارت ازحق انجام دادن یک عمل بمنظورانجام دادن آمربرای برآورده ساختن اهداف اداره میباشد.

چیست؟ PRR

عبارت ازدرنظرگرفتن اهلیت، شایستگی وسپردن کاربه اهل کارجهت رسیدن به یک اداره سالم میباشد. وهمچنین عبارت ازپروسیجرجدید بمنظوراصلاحات سالم سپردن کاربه اهل کاردرکشوروادارات مربوطه دولت میباشد.

اسناد چند قسم است؟

اسناد به سه قسم است.

1- اسناد محرم 2- اسناد عادی 3- اسناد بهادار

1- اسناد محرم چیست؟

اسناد محرم عبارت ازشامل احکام، مصوبات وفرامین میباشد.

2- اسناد عادی چیست؟

اسناد عادی عبارت ازسایراسنادیکه روزمره به آنها سروکارداریم گفته میشود.

3- اسناد بهادارچیست؟

اسناد بهادار عبارت ازشامل استحاق معاشات چک ها وغیره میباشد.

عوامل فساد اداری چیست؟

عوامل فساد اداری عبارت ازفقر، مشکلات اقتصادی، فشارسیاسی، عدم شفافیت درکار سوء استفاده کردن ازامکانات مادی ومعنوی ازمقام وموقف دولتی میباشد.

فساد اداری چیست؟

عبارت ازعمل خلاف قانون است که توسط کارکنان دولت به اهداف شخصی ویاگروهی ازاشکال مختلف صورت میگیرد.

اصلاحات اداری بیان دارید؟

اصلاحات اداری عبارت ازرهبری سیستم اداره، انسجام تشکیلاتی، تنظیم بهترمامورین، ارتقای ظرفیت ها وسپردن کاربه اهل کارمیباشد.

تشکیلات اساسی دولت رابیان دارید؟

تشکیلات اساسی دولت عبارت ازقوه قضائیه، قوه اجرائیه وقوه مقنینه میباشد.

قوه قضائیه چیست؟

قوه قضائیه عبارت ازقوه است که موضوعات عدلی را تصویب ومورد بررسی قرارمیدهد.(استره محکمه درراس)

قوه اجرائیه چیست؟

قوه اجرائیه عبارت ازقوه است که قوانین نافذه را درمنصه اجراء قرارمیدهد.

(حکومت)

قوه مقنینه چیست؟

قوه مقنینه عبارت ازقوه است که بودجه قانون را تصویب و وزراء را تائید میکند.

(پارلمان)

دولت را تعریف نمائید؟

ازنظرحقوقی یک سازمان سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی میباشد که دارای موقعیت جغرافیایی،نفوذ،شناسایی بین المللی، مرزهای تعین شده بین المللی وهمچنین حاکمیت میباشد که تحت اداره یک قدرت عالیه قرارداشته وحاکمیت می نماید.

وظایف اساسی دولت را تعریف نمائید؟

تطبیق قانون اساسی وسایرقوانین

دفاع ازاستقلال،حاکمیت وتمامیت ارضی

تآمین امنیت وقابلیت دفاعی کشورازوظایف اساسی دولت میباشد.

رتبه چیست؟

رتبه عبارت ازحق اکتسابی ماموربعدازمدت معین خدمت بااخذ سجل مساعد به آن نایل میشود.

وظیفه چیست؟ وظیفه عبارت ازانجام یک عمل درچوکات قانون وظیفه نامیده میشود.

بست چیست؟

بست عبارت ازدرجه ایکه مامورمطابق به لیاقت وشایستگی به آن رسیده وآنرا اشغال کرده باشد.

طرزالعمل چیست؟

عبارت ازیک سند تخنیکی واداری است که دریک ساحه مشخص وضع میگردد.

خدماتی ملکی چیست؟

عبارت ازانجام تمام فعالیت های اجرائیوی واداری است که طبق احکام قانون ازطریق دولت صورت میگیرد.

وظایف اداره خدماتی ملکی؟

1- طرح ونظارت ازپالیسی شرایط مربوط به استخدام

2- معاش، امتیازات، حاضری،رخصتی، ترفیع، تقاعد،وسایرامورمربوطه مامورین خدماتی ملکی وتطبیق آن درحدود احکام قانون ازطریق ادارات ذیربط.

وجایب مامورخدماتی ملکی؟

1- طبق قانون وشریعت وظایف خودرا اجراء کند 2- مامورصلاحیت ومسولیت دارد.

3- رعایت سلسله مراتب را مدنظرداشته باشد.4- اطاعت ازآمرکند.5- اسراراداره را حفظ کند

6- ازصلاحیت رسمی برای کارهای شخصی خوداستفاده نکند.7- کارخلاف قانون را اجراء نکند.

منجمنت چیست؟

عبارت ازتنظیم واستفاده بهترازمنابع انسانی جهت هماهنگی برای رسیدن به هدف یک اداره میباشد.

پیامدهای ریفورم اصلاحات اداری چیست؟

1- ازبین بردن تشکیلات کهنه وغیرموثر2- ازبین بردن بیکاری های مخفی

3- انکشاف سیستم اداره عامه ومعاصر4- استخدام به اساس شیوه رقابت وانکشاف

5- بالابردن ظرفیت های کاری منابع انسانی وظرفیت ها 6- توسعه انواع کاریابی جدید وشغل سازی

7- ازبین بردن فساد اداری 8- ایجاد اداره سالم وبدون تبعیض 9- بوجود آوردن رقابت های همگانی برای افراد جامعه.

اهداف اصلاحات اداری را تعریف نمائید؟

1- سازماندهی سیستم اداره معاصر2- انسجام هماهنگی ورهبری ساختن تشکیلات اداری دولت با سایرتکامل وارتقاء جامعه

3- تنظیم واصلاح بهترامورمربوطه به مامورین دولت 4- تنظیم واصلاح بهتراموراداره دردستگاه دولت.

وظایف کمیسیون اصلاحات اداری را تعریف نمائید؟

1- تطبیق وپالیسی دولت وایجاد یک اداره سالم وغیرسالم غیرجانبداروغیرسیاسی

2- سپردن کاربه اهل کار 3- تشخیص ونصب مامورین عالی رتبه دولت به اساس پیشنهاد متکی به معیارلیاقت کفایت 4- نظارت ازتقررمامورین پائین رتبه متکی برنظارت ازتطبیق پروگرام اصلاحات اداری 5- نظارت ازتطبیق پروگرام اصلاحات اداری دروزارت خانه ها وادارات دولتی 6- همکاری باتمام وزارت خانه ها وادارات دولتی جهت اداره سالم.

وظایف بورد تعینات اصلاحات اداری را تعریف نمائید؟

1- تشخیص،پیشنهاد دراستخدام،ترفیع،تقاعد، تبدیلی،رفع تقاعد وسایرامورات ذاتی مامورین عالی رتبه جهت منظوربه رئیس جمهورومطالبه معلومات درمورد بست های خالی وزارت خانه ها وادارات دولتی.

2- تصویب معیارها،وظایف اعلانات،ترتیب فهرست مختصروانتخاب نهای کاندیدان ومراقبت ازجریان تعینات رقابتی دروزارت خانه ها.

وظایف دارالانشاء اصلاحات اداری را تعریف نمائید؟

درمورد اجرائیوی مالی واداری کمیسیون طبق لایحه وظایف مربوطه تحت اثررئیس کمیسیون فعالیت می نماید ازجریان تطبیق برنامه ها ،پروژه ها وفعالیت های اصلاحات اداری را ارزیابی ونظارت نموده وگذارش آنرا به رئیس کمیسیون ارایه می نمائید.

وظایف کمیسیون سمع شکایات اصلاحات اداری را تعریف نمائید؟

1-رسیدگی به شکایات مامورین درمورد تجویزمویدات تادیبی وغیرموجه مامورین.

2- رسیدگی به هدایات واوامرغیرقانونی 3- رسیدگی به تخطی ازاحکام مندرجه طرزسلوک مامورین.

4- رسیدگی به شکایات مامورین خدماتی ملکی ناشی ازامتناع ازپذیرش درخواست ها بدون دلایل معقول

5- رسیدگی به شکایات ناشی ازبرخورد تبعیض آمیزوغیرعادلانه درمرحله استخدام ازطرف بورد تعینات یاکمیته استخدام وزارت خانه ها.

6- رسیدگی به شکایات عدم دسترسی به سوانح شخصی.

7- رسیدگی به سایرشکایاتی که ازطرف بورد رسیدگی به شکایات قابل ارزیابی داشته شود.

8- ارایه گذارش اجراات ربع وار وسالانه بمقام ریاست جمهوری ازطریق رئیس کمیسیون .

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ازچند بخش تشکیل شده است؟

کمیسیون اصلاحات اداری ازچهاربخش تشکیل شده است.

1- اداره خدمات ملکی 2- بورد تعینات خدمات ملکی 3- بورد سمع شکایات خدمات ملکی 4- دارالانشاء خدمات ملکی.

اهداف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی را بیان دارید؟

جذب واستخدام افراد ازطریق رقابت آزاد به اساس لیاقت وشایستگی

ارتقاء وبلند بردن سطح ظرفیت کاری مامورین

تثبیت وتعین نمودن وظایف مامورین

توافقات بن درچه تاریخ وتوافقات آنرا نام ببرید؟

درتاریخ 1جدی سال 1380به تصویب رسید وروی موضوعات ذیل میباشد.

1- ایجاد اداره موقت وکاربرای راه اندازی پروسه انتخابات

2- ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری واداره خدماتی ملکی

3- ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر

4- ایجاد پولیس ملی

5- ایجاد اردوی ملی را میتوان نام برد.

 

کمیسیون درکدام سال تآسیس شد؟

به اساس فیصله جامعه جهانی وتوافقات بن به تصویب رسید براساس فرمان 257مورخ 2/3/1381منظورگردیده است.

قانون خدماتی ملکی به اساس مصوبه شماره 21مورخ24/5/1384 شورای وزیران به داخل 8فصل 30 ماده تصویب شد.

کمیسیون دارای 9 عضومیباشد ازطرف رئیس دولت برای 3سال تعین میگردد از9 تن یکی بعنوان رئیس و5تن عضوبوردتعینات 3تن دیگرآن بورد رسیدگی به شکایات ودرصورت ضرورت ازطرف رئیس جمهور5تن بحیث عضوموقت برایکسال تعین میگردد.

اعضای کمیسیون باید دارای کدام اوصاف باشند؟

1- تابعیت افغانستان را داشته باشد 2- حداقل سن 30 سالگی را تکمیل کرده باشد.

3- دارای تحصیلات عالی وتجربه کافی باشند 4- دارای شهرت نیک وحسن سلوک باشند 5- به جنایت وجرایم ضد بشری محکوم نگردیده باشد.

کتاب وارده وصادره چیست؟

عبارت ازاوراق مطلوبه که بنابرهدایت مقامات صالحه درآن ثبت میگردد کتاب وارده وصادره گفته میشود.

وارده چیست؟

عبارت ازهرمکتوبی که ازخارج اداره مواصلت میورزد درصفحه وارده نمبرمکتوب با تاریخ آن درستون خلص مطلب وشماره وارده درج میگردد.

صادره چیست؟

عبارت ازهرمکتوب که ازیک مرجع رسمی به مرجع دیگر ارسال میگردد.بعدازشماره مسلسل کتاب باتاریخ درستون مرسل نام شعبه مربوطه درستون مرسل علیه نام اداره گیرنده مرجع مربوطه وخلص مطلب.

مرسل کدام مرجع راگویند؟

مرجع ایکه مکتوب را به یک هدف خاص به مرجع مطلوب تحریروارسال میدارد.

مرسل الیه کدام مرجع را گویند؟

مرجع که مکتوب را به یک هدف خاص به آن مرجع مواصلت مینمائید.

رسیدات چیست؟

عبارت ازکتاب ایکه به مقصد تسلیمی مکاتیب ازجانب مرسل الیه جهت اطمینان مرجع مرسل ازآن استفاده میشود.

کتاب حاضری چیست؟

کتاب حاضری عبارت ازکتاب ایکه هرمامورمکلفیت دارد همه روزه ازآغازکاروختم کاردرآن امضا وحاضربودن خود به اداره مربوطه اطمینان دهد.

کتاب اندراج چیست؟

عبارت ازکتاب رسمی وکلیدی شعبه میباشد.که شهرت کارکنان دولتی بادرنظرداشت بست،رتبه،وظیفه ودرجه درآن معامله میشود.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم تیر ۱۳۹۱ساعت 15:55  توسط نوراحمداحمدی  |